Informácie o výstavách

Podmienky výstav na Slovensku upravuje Výstavný poriadok SKJ, ktorý vychádza z medzinárodného výstavného poriadku FCI.

 1. Druhy výstav
 2. Výstavné triedy
 3. Klasifikácia
 4. Tituly a čakateľstvo
 5. Súťaže

Tituly a čakateľstvo

Tituly

 • Víťaz triedy - Môže byť udelený na oblastných výstavách aj na špeciálnych, prípadne klubových výstavách, na ktorých nie je zadávaný CAC jedincom, ktorí získali v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, veteránov a čestnej ocenenie výborný 1. V prípade rozdelenia plemena podľa sfarbenia, veľkostného rázu a druhu srsti môže byť tento titul udelený v každej triede. U plemena NO môže byť udelený titul v triede mladých jedincovi, ktorý získal ocenenie veľmi dobrý 1.
 • Oblastný víťaz - Zadáva sa na oblastnej výstave a môže byť udelený najlepšiemu psovi a suke z konkurencie víťazov tried z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
 • Klubový víťaz / Klubový víťaz mladých / Klubový víťaz veteránov   - Podmienky pre udelenie klubom udeľovaných titulov a čakateľstiev musia byť uvedené v propozíciách výstavy (najmä, ak je stanovený minimálny vek psa, prípadne sú stanovené podmienky pre členstvo majiteľa v klube a pod). Udeľuje sa pre každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendárnom roku.
 • Víťaz špeciálnej výstavy - Najlepší pes a suka plemena z konkurencie výborných 1 - CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov.
 • Víťaz Slovenska  - Najlepší pes a suka plemena z konkurencie výborných 1 - CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov.
 • Víťaz Slovenska mladých  - titul môže byť zadaný najlepšiemu mladému psovi a suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1 CAJC.
 • Víťaz Slovenska veteránov  - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi a suke plemena z triedy veteránov z konkurencie výborných 1.
 • Najkrajší mladý jedinec plemene (BOJ)  - Titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1.
 • Najkrajší pes plemena  - Titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi plemena z konkurencie výborných 1 z tried mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov.
 • Najkrajšia suka plemena  - Titul môže byť zadaný najlepšej sučke plemena z konkurencie výborných 1 z tried mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov.
 • Najkrajší veterán (BOV)  - Pes alebo suka z konkurencie víťazov triedy veteránov.
 • Víťaz plemena FCI (BOB)
 • a) Na výstavách so zadávaním CAC do súťaže nastupujú: všetci jedinci, ktorí získali CAJC, prípadne jeden jedinec s titulom BOJ, najlepší dospelí jedinci (Víťaz Slovenska, CACIB, Klubový víťaz, alebo Víťaz špeciálnej výstavy) a výborný 1. z triedy veteránov, prípadne jeden jedinec BOV. Ak sa na výstave zadáva titul Najkrajší pes a Najkrajšia sučka, výber Víťaza plemena (BOB) sa určí z týchto jedincov. 
 • b) Na výstavách bez zadávania CAC do súťaže nastupujú: všetci jedinci, ktorí získali výborný 1 v triede mladých, prípadne jeden jedinec s titulom BOJ, najlepší dospelí jedinci ocenením výborný 1. z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov (Klubový víťaz, Víťaz špeciálnej výstavy) a veteránov, prípadne jeden jedinec BOV. Ak sa na výstave zadáva titul Najkrajší pes a Najkrajšia sučka, výber Víťaza plemena (BOB) sa určí z týchto jedincov.
 • Najkrajší z opačného pohlavia (BOS) - Do súťaže nastupujú víťazní jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena. Ak sa na výstave zadáva titul Najkrajší pes a Najkrajšia sučka, tak titul BOS je zadaný jedincovi opačného pohlavia ako je zadaný BOB.
 • Víťaz skupiny mladých FCI (Junior BIG)  - Do súťaže nastupujú jedinci, ktorí získali titul BOJ, ak sa titul nezadáva, nastupujú jedinci s titulom CAJC. Súťaž je nepovinná.
 • Víťaz skupiny FCI (BIG) - do súťaže nastupujú všetci víťazi plemien (BOB) príslušnej skupiny FCI.
 • Víťaz dňa (BOD)  - Do súťaže nastupujú všetci víťazi skupín FCI, ktoré boli v daný deň posúdené.
 • Víťaz výstavy mladých (Junior BIS)  - Do súťaže nastupujú víťazi skupín mladých FCI. Súťaž je nepovinná.
 • Víťaz výstavy (BIS) - Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI, alebo BOD. 

Všetky tituly je možné zadať bez ohľadu na počet predvádzaných jedincov. Prípadné tituly je možné udeliť len vtedy, ak je ich udelenie v súlade s propozíciami výstavy. Tituly nie sú nárokovateľné.

Čakateľstvo

a) Čakateľstvo šampionátu mladých (CAJC) Zadávanie tohto čakateľstva upravuje Poriadok pre udeľovanie titulu Slovenský junior šampión, ktorý je prílohou tohto VP.

b) Čakateľstvo šampionátov (CAC): Zadávanie týchto čakateľstiev upravujú Poriadky pre udeľovanie príslušných titulov, ktoré sú prílohou tohto VP.

c) Čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy FCI (CACIB): Zadávanie tohto titulu upravuje Medzinárodný výstavný poriadok FCI, ktorý je prílohou tohto VP. Príslušné ustanovenia týkajúce sa podmienok, spôsobu a počtu CACIB pre jednotlivé plemená musia byť uvedené v katalógu medzinárodných výstav.

Čakateľstvo udeľuje (CAC, CAJC), alebo navrhuje (CACIB) rozhodca, ktorý na výstave posudzuje príslušné plemeno. V prípade, že je plemeno posudzované vo viacerých kruhoch, musí byť vopred menovite určené, ktorý rozhodca čakateľstvo zadá (navrhne). Vystavovateľ dostane doklad, na ktorom je uvedený dátum a typ výstavy, pečiatka usporiadateľa, katalógové číslo psa, meno psa a podpis rozhodcu. Doklad musí byť vystavený na oficiálnom formulári SKJ.

Tituly nie sú nárokovateľné. 

Znenie Výstavného poriadku nadobúda platnosť od 1.5.2015  

<< PredchádzajúciNasledujúci >>
Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010